مشاوره سرمایه گذاری و امکان سنجی طرح های توجیهی

ضرورت انجام مطالعات امکان‌سنجی قبل از شروع فعالیت‌های اقتصادی، بی‌تردید یکی از مهمترین اقدامات سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری می‌باشد. چنانچه اوضاع سیاسی و اقتصادی کشوری از ثبات لازم برخوردار نباشد، نا اطمینانی و میزان خطر پذیری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرح ها و پروژه های آن کشور افزایش خواهد یافت.

یک مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) برای تعیین امکان پذیر بودن یک ایده استفاده می شود و ایده را از جنبه ها مختلف فنی و اقتصادی و… در بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. به کمک مطالعات امکان سنجی می توان ارزشمند بودن سرمایه گذاری برای پروژه را تعیین کرد.

باتوجه به نکات ذکر شده، شایسته است که سرمایه گذاران، به ویژه تامین کنندگان منابع مالی طرح ها که اغلب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند، طرح سرمایه گذاری خود را با دقت و حساسیت بیشتری مورد ارزیابی و امکان سنجی قرار دهند.

مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) برای تعیین امکان پذیر بودن یک ایده استفاده می شود و ایده را از جنبه ها مختلف فنی و اقتصادی و بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. به کمک مطالعات امکان سنجی می توان ارزشمند بودن سرمایه گذاری برای پروژه را تعیین کرد.

در مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) ، داده های مربوط به حضور و فعالیت در بازار منطقه ای، اندازه مرکز و رقبا نیز مورد بررسی قرار می گیرند. بعد از تجزیه و تحلیل این داده ها، یک طرح اولیه برای برآورد دقیق هزینه های توسعه پروژه و اطمینان از اینکه مکان پروژه مناسب است یا خیر، ارائه می شود.

پنج حوزه تحت پوشش مطالعات امکان سنجی طرح توجیهی:

یک مطالعه طرح توجیهی پتانسیل موفقیت پروژه را ارزیابی می کند. بنابراین، درک کافی از نتایج واقعی پروژه یک عامل مهم برای سرمایه گذاران بالقوه و موسسات وام دهنده است. مطالعات امکان سنجی از لحاظ حوزه های کاری به پنج قسمت تقسیم می شوند:

امکان سنجی فنی، این مطالعه به ارزیابی منابع فنی موجود در سازمان تمرکز دارد و کافی بودن منابع فنی با توجه به ظرفیت و یا توانایی تیم فنی سازمان در اجرای پروژه مورد نظر را تعیین می کند. امکان سنجی فنی شامل ارزیابی سخت افزار، نرم افزار و غیره است.

امکان سنجی اقتصادی، مطالعه طرح توجیهی به ارزیابی و تجزیه و تحلیل هزینه/سود پروژه می پردازد، به سازمان ها کمک می کند تا پایداری، هزینه و سود مربوط به یک پروژه را قبل از اختصاص منابع مالی تعیین کنند. علاوه بر این به عنوان یک ارزیابی مستقل عمل می کند، اعتبار پروژه را افزایش می دهد و به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا منافع مثبت اقتصادی سازمان را که طرح پیشنهادی ارائه می دهد تعیین کند.

امکان سنجی قانونی، مطالعات طرح توجیهی به بررسی جنبه های مختلف اجرای پروژه و عدم هرگونه تضاد با قوانین دولتی، محلی، محیط زیست، حفظ اطلاعات، قوانین شبکه های اجتماعی و … می پردازد به عنوان مثال اگر شرکتی قصد احداث یک دفتر در محل خاصی دارد، مطالعه طرح توجیهی می تواند به تعیین احداث پروژه در این مکان کمک کند و یا احداث پروژه در منطقه را توجیه پذیر اعلام نکند. با انجام این کار می توان از زمان و پرداخت هزینه های بسیار راه اندازی پروژه جلوگیری کرد.

امکان سنجی عملیاتی، شامل مطالعه، تجزیه و تحلیل و چگونگی برآورده کردن نیازهای سازمان از طریق تکمیل و اجرای پروژه می‌باشد.

امکان سنجی بازار، تحقیقات بازار یکی از مهم ترین ارکان موفقیت یک پروژه بررسی بازار آن است. در این امکان سنجی، بازار مورد نیاز پروژه تعیین می شود.